Wednesday, March 20, 2013

Izrada dinamicke web prezentacije [sajta]: početna dokumentacija


Izrada dinamicke web prezentacije [sajta]: početna dokumentacija

Izrada dinamicke web prezentacije [sajta]: početna dokumentacija


1. UVOD
 Dokumentacija Web aplikacije: Profesor - je projekat opisa izrade dinamičke Web prezentacije (u daljem tekstu – prezentacije).
Prezentacija Profesor ima za cilj da unapredi komunikaciju između vlasnika prezentacije i korisnika prezentacije.
Infomativni sajt/tekst orijentisani, sa fokusom ka tekstulanom sadržaji PDF dokumentima.
Odrţavanje sajta zahteva stalna vraćanja i reviziju kompletiranih delova.

2. DEFINICIJA PROBLEMA

Naručilac prezentacije je naučni radnik koji ţeli da svoje radove i materijal namenjen
korisnicima bude u svakom trenutku i pravovremeno dostupan, kako bi se olakšala komunikacija u
unapredilo proces predavanja ,učenja i naučne saradnje.

Pre početka izrade prezentacije treba u očiti cilj.

Cilj prezentacije:

 • poboljšanje komunikacije i dostupnost svih materijala korisnicima,
 • predstavljanje profesionalnih dostignuća klijenta,
 • opisati i navesti primere stručnog znanja, iskustva i veština.


Korisnici:

 •  učenici, studenti u obrazovnim ustanovama u kojima klijent radi,
 •  poslovni saradnici,
 •  stručnjaci iz datih oblasti,
 •  potencijalnim poslodavcima,
 •  šira javnost.


3. ANALIZA ZAHTEVA/SPECIFIKACIJA

Klijent želi da:

 •  ima mogućnost postavljanja svog materijala na prezentaciju,
 •  podela po tematskim oblastima bude jasna,
 •  se omogući postavljanje rezultata odrţanih ispita i kolokvijuma,
 •  se omogući postavljanje najnovijih vesti i obaveštenja,
 •  pristup konkretnim dokumetntima bude zaštićen tj. Da samo oni klijenti koji su otvorili nalog i upisali se u bazu podataka mogu otvoriti stranice koje su im namenjene ( kao npr. rezultati ispita, ispitna pitanja i sl.),
 •  predstavi svoj naučni rad,
 •  da kratku biografiju.

Korisnicima se na jasan način i lako treba omogućiti da pristupaju materijalu.
Materijal postavlja, aţurira ili briše, sam klijent po potrebi.

4. ANALIZA POTENCIJALNIH KORISNIKA

Korisnici su

 •  studenti koi će preuzimati materijal sa prezentacije, obaštavati se o datumima predavanja
 • ispita i kolokvijuma, promenama tih datuma , kao i rezultatima testova,
 •  strucni radnici koji ce moći da prate učešća i izdate stručne radove klijenta,
 •  potencijalni poslodavci koji će močći da se upoynaju sa biografijom klijenta kako ličnom tako i profesionalnom,
 •  šira javnost koja je zainteresovana za rad i ličnost samog klijenta.

Lokacija klijenata je Srbija i šire područje, ali bi bilo preporučljivo da se radi predstavljanja u
meĎunardnom okruţenju (naročio stručnih radova i učešća na seminarima ) prezentacija prevede na
engleski jezik.

Korisnici su oba pola, uglavnom starosti od 18 do 60 godina.
Tehnička predznanja korisnika su od početničkog do profesionalnog znaja korišćenja računara.
Konekcija korisnika na mreţžu je ADSL.
Čitače koje koriste su: Interent Explorer, Netscape, Mozila FireFox, Opera...

Korisnici prezentacije žele da preuzimaju dokumetna i obaveštenja sa web lokacije koja su vezana
za predavanjai izdate radove klijenta u PDF fromatu.

Korisnici nemaju potrebe za dodatnim efektima na stranicama prezentacije, osim banera i
postavljanja linkova ka lokacijama koje su povezane sa stručnim radom klijenta ili institucijama od
značaja za tematiku određene strane.

5. SADRŽAJ WEB PREZENTACIJE

Prezentacija u osnovi treba da sadrži: dokumenta za predavanja i vežbe, profesionalne tekstove i
stručne radove radove koji su publikovani, kartku biografiju klijenta, različita interesovanja klijenta,
novosti koje klijent ţeli da istakne kao i obaveštenja vezana za tekuća predavanja.

6. IZRADA PROTOTIPA ŠEME PREZENTACIJE

1. Napravljen je prototip šeme prezentacije odnosno strana i veze među njima.:

Sl.1 Šema prezentacije “Profesor”.

Na šemi je jasno predstavljena troslojna arhitektura prezentacije.
INDEX
PROJEKTI PREDAVANJA BIOGRAFIJA HOBI KONTAKT LOGIN
VEZBE I
PREDAVANJA I
PREDMET I PREDMET II
PREDAVANJA II
PREDMET III
PREDAVANJA III
VEZBE II VEZBE III
PROJEKAT I PROJEKAT II PROJEKAT III
obaveštenja obaveštenja obaveštenja
ADMINISTRAT
OR pogledati podšemu

4
7. OPIS KONCEPTA DIZAJNA I ORGANIZACIJE WEB PREZENTACIJE “Profesor”

   Strana je sadržaj koji se pojavljuje u prozoru čitača web-a, a se sastoji od svojih delovacelina:
zaglavlja, rečenica, pasusa, ilustracija (multimedijskih elemenata), podnožja.

Strane su međusobno povezane vezama-linkovima.

Svrha organizovanja prezentacije je raspoređivanje određenog sadržaja na više međusobno
povezanih strana koje će korisnik lako usvojiti, pratiti i koristiti.

7.1. Matična strana

HOME - Matična strana je po pravilu prva strana koju posetilac ugleda kad stigne na web lokaciju.
Matična strana uspostavlja atmosferu lokacije: osnovni elementi dizajna lokacije su tu – logotip, boja,
upotrebljeni fontovi (tip), jednom rečju ono što čini grafički stil lokacije/sajta) npr. Oblik, veličina i boja ikonica, dugmadi, itd. Takođe, na strani je uspostavljen određen sistem navigacije (navigacioni meni) koji je na isti način prisutan na svim unutrašnjim stranama.

Uvodna reč klijenta ja na naslovnoj strani u desnom gornjem delu, kao i preporuka za korišćenje
prezentacije.

Na matičnoj strani, u donjem denom uglu, se nalazi deo za novosti koje se odnose na događaje
vezane za aktivnosti klijenta ili za tematiku klijentove profesije. Novovsti uređuje sam klijent po
potrebi.

Forma login je na naslčovnoj strani, jer je klijen izrazio ţelju da materijal vezan za predavanja i veţbe
bude dostupan za download, samo prijavljenim korisnicima.

7.2. Strane za obavljanje određenih poslova

1. PREDVANJA
Strane su namenjene postavljanju opštih informacija o predmetima tj. listi predmeta na primer:
predmetni profesor, asistent, naziv predmeta, ESPB, semestar.
 .
aa) PREDMET I
Strana je namenjena detaljnom opštem opisu predmeta: studijski program, naziv predmeta,
nastavnik, šifra predmeta, bodovi, cilj predmeta, ishod proedmeta, sadržaj preodavanja, sadržaj vežbi,
literatura, broj časova, metoda izvoĎenja nastave, način bodovanja predipitnoih obaveza i bododvanja
ispita.

Sl.3 Prikaz Web strane drugog nivoa - pojedinačni predmet “web design”.

aaa) Na ovoj strani se nalazi podmeni, sa leve strane koji je dostupan samo korisnicima koji su
upisani u bazu podataka i koji se uloguju.

Meni sadrži linkove ka stanama:

 •  Predavanja - materijal ( na kojoj se nalazi materijal za nastavu koji klijent sam postavlja, a
 • koji korisnici mogu preuzimati),
 •  Vežbe - materijal ( na kojoj se nalazi materijal za veţbe, rezultati odrţanih kolokvijuma, koje
 • takođe mogu preuzimati korisnici) i
 •  treća strana su Ispitna pitanja na kojoj će se postavljati obaveštenja o tekućim događajima,
 • izmenama i slično...

Web dizajn podložan je modnim trendovima i to se može pokazati na primeru stranica namenjenih
štampanju.
U stvari, načelo: prilagodi Web lokaciju potrebama korisnika navelo je dizajnere da urade dve verzije nekih značajnih Web strana lokacije: za ekran i za štampu!
Strana za štampu napravljena u .PDF formatu urađena je u visokoj rezoluciji. Kad se odštampa,
izgledaće kao stranica neke publikacije.

PDF format je izveden pomoću aplikacije Adobe Acrobat v. 8.0 u verziji za ekran (web) ili u verziji za štampu (veća datoteka). PDF datoteke su po pravilu velike i učitavanje strane dugo traje.
Ubacivanjem ikonice naznačeno je da je datoteka u .PDF formatu,a u drugoj koloni se može naznačiti veličina datoteke.


Sl.4 Prikaz Web strane trećeg nivoa “materijal za predavanja”.

2. PROJEKTI
Strane su namenjene postavljanju opštih informacija o projektima tj. listi projekata: naziv projekta,
naziv seminara, naziv publikacije, lista autora, kratak opis rada, .PDF format rada za download.

7.3. Opisne strane

3. BIOGRAFIJA
Strana je statična i na njoj je opisana kratka biogafija klijenta.

4. HOBI
Strana je namenjena predstavljanju zanimljivih delova iz ţivota klijenta. Na njoj se moţe postaviti i
album sa fotografijama.

7.4. Strane za uspostavljanje kontakta

5. KONTAKT
Strana za uspostavljanje kontakta sadrži osnovne podatke za kontakt sa klijentom: ime i prezime,
adresa, telefon, email. Odgovarajućim tagom koji pokreće email klijent (npr. Outlook Express) u
računaru korisnika i automatski uspisuje email adresu primaoca u polje za unos elektronske adrese.
Kontakt forma omogućava brţu reakciju korisnika i omogućava direktan upis poruke u odreĎeno polje.

Sl.5 Prikaz kontakt forme na strani “kontakt”.

6. LOGIN
Strana koja je dinamička i uspostavlja vezu između baze podataka koja se nalazi na serveru i korisnika koji ţeli da preuzme određeni sadržaj sa prezentacije. Sadrži formular za registraciju u koji korisnik upisuje svoje podatke, koji se prosleđuje bazi. Korisnik dobija povratni email kojim se potrvđuje da je upis uspešan.

Sl.6 Prikaz login forme na strani “login”.

6.5. Skrivena strana

7. ADMINISTRATOR
Strana koja je dinamička i uspostavlja vezu između baze podatakakoja se nalazi na serveru i klijenta.
Klijent moţe pristupiti strani samo uz sopstvenu šifru i menjati, unositi ili brisati dokumenta i
podatke iz sadržaja prezentacije.

Ova starna sadrži podstrane:

a) Predmet na kojoj je forma za obradu predmeta,
b) Obaveštenje na kojoj je forma za obradu obaveštenja,
c) Šifra na kojoj je forma za obradu obaveštenja.
Sl.7 Podšema strane “administrator”.ADMINISTRATOR
IZMENI UNESI OBRIŠI
ŠIFRA
OBAVEŠTENJE
*
PREDMET PREDMET
OBAVEŠTENJE
*
ŠIFRA
PREDMET
OBAVEŠTENJE
*
ŠIFRA

Sl.9 Prikaz forme na skrivenoj strani “administrator_predmet”.
Sl.10 Prikaz forme na skrivenoj strani “administrator_obavestenje”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<?php
include_once("../include_FNS.php");
html_header("strana za administrijanje sajta");
?>
<ol>
<A href="administratorska.php?strana=1"><li>unesi</li></A>
<A href="administratorska.php?strana=2"><li>izbriši</li></A>
<A href="administratorska.php?strana=3"><li>izmeni</li></A>
</ol>
<?php
$predmet=new predmet;
$strana=$_GET['strana'];
switch ($strana){
//ako je vrednost strane 1 onda se unosi u bazu
case 1:
echo "<A
href='administratorska.php?strana=1&radnja=1'><li>predmet</li></A>
<A
href='administratorska.php?strana=1&radnja=2'><li>obavestenje</li></A>
<A
href='administratorska.php?strana=1&radnja=3'><li>dokumente</li></A>";
$radnja=$_GET['radnja'];
//ako je vrednost radnje 1 onda se unose predmeti
if($radnja==1){
echo "prikazi formu za predmete";
$predmet->set_predmete($strana,$radnja);
///////////////////////////////////////////////////////
//ako je vrednost radnje 2 onda se modifikuju
obavestenja//////////////////
}else if($radnja==2){
echo "prikazi forumu za obavestenja sa id predmetom";
echo "<h3>unesite obavestenje za taj i taj
predmet<h3>";
$predmet->set_obavestenje();
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//ako je vrednost radnje 3 onda se modifikuju obavestenja
}else if($radnja==3){
echo "postavi dokument";
$predmet->set_dokumenta();
}
break;
//ako je vrednost strane 2 onda se briše iz baze
case 2:
echo "<A
href='administratorska.php?strana=2'><li>dokumenta</li></A>";
break;
//ako je vrednost strane 3 onda se baza modifikuje
case 3:
echo "<A
href='administratorska.php?strana=3&radnja=1'><li>predmet</li></A>
<A
href='administratorska.php?strana=3&radnja=2'><li>obavestenje</li></A>
<A
href='administratorska.php?strana=3&radnja=3'><li>sifru</li></A>";
$radnja=$_GET['radnja'];
//ako je vrednost radnje 1 onda se modifikuju predmeti
if($radnja==1){
echo "prikazi formu za predmete";
$sqlresult=$predmet->get_nazive_predmeta();
11
echo"<ol class='list'>";
while ($slog=mysqli_fetch_assoc($sqlresult)){
echo"<li><a
href='administratorska.php?strana=3&radnja=1&id=".$slog['id_predmeta']."'>".$slog['n
aziv_predmeta']."</a></li>";
}
echo"</ol>";
$idpredmeta=$_GET['id'];
$sql="select * from PREDMETI where
ID_PREDMETA=$idpredmeta";
if($idpredmeta!=''){
$slog=$predmet->get_predmete_podaci($sql);
}
$naziv = $slog['NAZIV_PREDMETA'];
$espb = $slog['ESPB_BODOVI'];
$sifra = $slog['SIFRA_PREDMETA'];
$kljuc= $slog['KLJUC'];
$predznanje= $slog['PREDZNANJE'];
$cilj= $slog['CILJ_PREDMETA'];
?>
<FORM method="POST">
Naziv predmeta:<br>
<INPUT type="text" size="30" name="naziv"
value="<?php echo $naziv;?>"><br>
ESPB bodovi:<br>
<INPUT type="text" size="5" name="espb"
value="<?php echo $espb;?>"><br>
Šifra predmeta - šifra po kojem studenti prijavljuju
isptie<br>
<INPUT type="text" name="sifra" value="<?php
echo $sifra;?>"><br>
Kljuc predmeta - ključ po kome studenti pristupaju
odredjenom kursu<br>
<INPUT type="text" name="kljuc" value="<?php
echo $kljuc;?>"><br>
Predznanje - kratak opis predznanja koje studenti treba
da poseduju da bi lakše shvatali kurs<br>
<textarea rows="5" cols="30" name="predznanje">
<?php echo $predznanje;?></textarea><br>
Cilj - kratak opis koje znanje studenti stiču po
završetku kursa<br>
<textarea rows="5" cols="30" name="cilj"><?php
echo $cilj;?></textarea><br>
<INPUT type="submit" value="OK" name="btn_ok">
</FORM>
<?php
if(isset($_POST['btn_ok'])){
$naziv=$_POST['naziv'];
$espb=$_POST['espb'];
$kljuc=$_POST['kljuc'];
$sifra=$_POST['sifra'];
$cilj=$_POST['cilj'];
$predznanje=$_POST['predznanje'];
$niz=array("naziv"=>$naziv,"espb"=>$espb,"kljuc"=>$kljuc,"sifra"=>$sifra,"cil
j"=>$cilj,"predznanje"=>$predznanje,"idpredmeta"=>$idpredmeta);
$predmet->upd_predmeta($niz);
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//ako je vrednost radnje 2 onda se modifikuju obavestenja
}else if($radnja==2){
echo "prikazi forumu za obavestenja";
$predmet->upt_obavestenja();
12
///////////////////////////////////////////////////////////////
//ako je vrednost radnje 3 onda se modifikuju sifre administratora i
drugih korisnika
}else if($radnja==3){
echo "prikazi forumu za promenu sifre";?>
<div id="center_content">
<?php
$promenasifre=new korisnik;
$promenasifre->uptdpass();
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////
break;
}
?>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sl.11 PHP kod za stranu “administrator”.


8. PRIKUPLJANJE MATERIJALA

Nakon portvrde od strane klijenta da šema prezentacije zadovoljava ciljne zahteve, nastupa period
prikupljanja materijala.
Taj period podrazumeva:

 •  obrada i formatiranje sadržaja u formi pogodnoj za prikaz na sajt ,
 •  obrada materijala za sajt obuhvata:
- prebacivanje materijala u elektronski oblik,
- formatiranje prema dizajnu sajta,
- skeniranje slika i dr.

Tekstove, spisak materijala, materijal, fotografije za prezentaciju obezbeđuje klijent i dostavlja ih na
razradu timu koji razvija aplikaciju.
Nakon preuzimaja prezentacije klijentu se ostavja mogućnost da sam postavlja materijal u bazu
podataka tj. na web stranicama posebno namenjenoj, samo njemu dostupnoj strani  ADMINISTRATOR.

9. TEHNIČKI OPIS WEB PREZENTACIJE

Korisnički intrefejs je jednostavan sa jasnom navigacijom koja je na vrhu svake stranice tako da
omogućava posetiocima da se lako snađu pri kretanju lokacijom. Interfejs je opisan u HTML jeziku, sa promenom Kaskadnog opisa stilova CSS, aplikacijom za kreiranje Web stranica Adobe
Dreamweaver.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
</head><body>
<div id="main_container">
<div id="header">
<div class="logo"></div>
<span class="style1">Dragica Jovanović</span></div>
<div id="menu_tab">
<ul class="menu">
13
<li><a href="index.html" class="nav_selected"> home
</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="predavanja.html" class="nav">
predavanja</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="projekti.html" class="nav">
projekti</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="biografija.html" class="nav">
biografija</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="hobi.html" class="nav"> hobi </a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="kontakt.html" class="nav"> kontakt</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="login.html" class="nav"> login </a></li>
</ul>
</div>
<div id="main_content">
<div id="middle_banner">
<div class="middle_banner_content"></div>
</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sl.12 Deo koda korisničkog intrefejsa.
Sl.13 Izgled korisničkog intrefejsa, “index” strana tj. matična strana.

Baza podataka pod imenom licni_sajt rađena je u MySQL Manager 3 i sadrži tabele:
dokpred
CREATE TABLE `dokpred` (
`ID_DOKUMENTA` int(11) NOT NULL,
`ID_PREDMETA` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
dokumenta
CREATE TABLE `dokumenta` (
`ID_DOKUMENTA` int(11) NOT NULL auto_increment,
`ID_TIPA_DATOTEKE` int(11) NOT NULL,
`NAZIV_DOKUMENTA` varchar(70) NOT NULL,
`VELICINA_DATOTEKE` int(11) NOT NULL,
`FORMAT_DATOTEKE` varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ID_DOKUMENTA`),
KEY `FK_RELATIONSHIP_1` (`ID_TIPA_DATOTEKE`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
korisnik
CREATE TABLE `korisnik` (
`ID_STUDENTA` int(11) NOT NULL auto_increment,
`IME` varchar(20) NOT NULL,
`PREZIME` varchar(25) NOT NULL,
`USERNAME` varchar(15) NOT NULL,
`PASSWORD` varchar(35) NOT NULL,
`EMAIL` varchar(30) NOT NULL,
`potvrda` bit(1) NOT NULL,
`prioritet` int(11) default NULL,
PRIMARY KEY (`ID_STUDENTA`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
obavestenja
CREATE TABLE `obavestenja` (
`naslov_vesti` varchar(50) NOT NULL,
`datum_unosa` datetime NOT NULL,
`rok_trajanja` date NOT NULL,
`id_obavestenja` int(11) NOT NULL auto_increment,
`telo_obavestenja` text character set utf8 collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
`id_predmeta` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_obavestenja`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
pohadja
CREATE TABLE `pohadja` (
`ID_PREDMETA` int(11) NOT NULL,
`ID_KORISNIKA` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ID_PREDMETA`,`ID_KORISNIKA`),
KEY `FK_POHADJA2` (`ID_KORISNIKA`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
predmeti
CREATE TABLE `predmeti` (
`ID_PREDMETA` int(11) NOT NULL auto_increment,
`NAZIV_PREDMETA` varchar(50) NOT NULL,
`SIFRA_PREDMETA` varchar(15) NOT NULL,
15
`PREDZNANJE` text character set utf8 collate utf8_unicode_ci,
`ESPB_BODOVI` smallint(6) NOT NULL,
`CILJ_PREDMETA` text,
`KLJUC` varchar(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ID_PREDMETA`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
tip_dokumenta
CREATE TABLE `tip_dokumenta` (
`ID_TIPA_DATOTEKE` int(11) NOT NULL auto_increment,
`NAZIV_TIPA` varchar(15) character set utf8 collate utf8_unicode_ci default NULL,
PRIMARY KEY (`ID_TIPA_DATOTEKE`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1

EMS SQL Management Studio je aplikacija koja daje kompletno rešenje za upravljanje i
razvoj baza podataka.

Gore je naveden DDL prikaz SQL jezika za kreiranje tabela. Data Definition Language
(DDL) je računarski jezik za definisanje struktura podataka. SQL znači Structured Query Language
- standardni jezik sistema za upravljanje bazama podataka.
PHP Designer 7.0 je IDE integrirano razvojno okruţenje za PHP kodiranje i korišćen je pri
izrade ove prezentacije.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<?php
include_once ('konekcija.php');
class DBKonektor extends Veza{
var $upit;
var $link;
function DBKonektor(){
$elementi = Veza::vrednosti_elemenata();
$host=$elementi['host'];
$baza=$elementi['baza'];
$knjige=$elementi['kor_ime'];
$sifra=$elementi['sifra'];
$this->link=mysqli_connect($host,$knjige,$sifra,$baza);
register_shutdown_function(array(&$this,'close'));
}
function upit($upit){
$this->upit=$upit;
$rezultat= mysqli_query($this->link,$upit) or die (mysqli_error($this-
>link));
return $rezultat;
}
function fetchArray($rezultat){
return mysqli_fetch_assoc($rezultat);
}
function zaglavlje($rezultat){
$naslovi=mysqli_fetch_fields($rezultat);
echo "<TABLE class='data' cellspacing=0 cellpadding=0 align=center
style='width: 100%;'>";
echo "<TR>";
foreach ($naslovi as $str){
echo "<TH style='width:
10%;'align=center>".ucfirst(strtolower($str->name))."</TH>";
}
16
echo"</TR>";
}
function ispis($slog){
echo "<TR align=center>";
foreach($slog as $str){
echo "<td>$str</td>";
}
}
function close(){
mysqli_close($this->link);
}
}
?>

Sl.14 Deo PHP koda napisanog u PHP Designer 7.0 –u za stranu “klasabaza.php”.
Sl.15 Deo PHP koda za stranu “klasabaza.php” u radnom okruţenju PHP Designer 7.0

Sadržaj web lokacije organizovati po fasciklama -folderima po definisanom ključu, a inicijalni fajl
smestiti u root (korenski direktorijum). Sadržaji uređeni prema fasciklama (folderima) omogućavaju
brzo pronalaţenje datoteka koje će biti aţurirane.

10. PLAN IZRADE

Početak izrade Web prezentacije „ dragicajovanović“ - 25. 12. 2009.
Potreban materijal: Inicijalni materijal
Razvoj prezentacije moţe započeti tek po prijemu minimalne količine polaznog materijala:
- znak i logotip naručioca,
- memorandum sa podacima i neophodne informacije za kontakt,
- informacije o proizvodima ili uslugama koje se prezentuju.

Po prijemu tih elemenata, započinje razvijanje bazičnog izgleda prezentacije i taj proces,
zavisno od ţelja i zahteva, moţe trajati i do dve nedelje. Tokom tog perioda izraĎuje se bazični
izgled prezentacije koji uključuje primljeni materijal i grafičke elemente kreirane po potrebi,
a u skladu sa idejnim rešenjem.

Predstavljanje klijentu Prve verzije je predviđeno za - 11.01.2010.
Prva verzija sadrži kostur prezentacije sa tekstom Loprem ipsum, i ponekim dodatnim
tekstovima koji su postavljeni radi lakšeg predstavljanja koncepta prezentacije. U prvoj verziji su
predstavljena dva idejna rešenja interfejsa i osnovni PHP kod.

Klijent daje svoje mišljenje i sugestije u vezi izgleda i funkcionalnosti i web-dizajner vrši
potrebno izmene na prezentaciji. Kasnije unošenje manjih izmena ja dozvoljeno, ali jednom kada je
izgled odobren, ubrzano kreće kompletiranje sajta. To ne znači da će uticaj naručioca na proces
dizajniranja biti onemogućen, ali prezentacija ne moţe više biti redizajnirana.

Takođe, web-dizajner zadržava pravo da primeni minorne izmene na originalni dizajn bez
prethodne dozvole, kako bi se bolje ispratili tehnički zahtevi formatiranja i rasporeda elemenata na
stranici.
Konsultacije sa klijentom sa temom organizacije sajta će se vršiti preko email-a.
Klijent treba da obezbedi tekstove za svaku stranicu prezentacije i poletna dokumenta za bazu
podataka.

Komunikacija između članova razvojnog tima je direktna.

Celokupan materijal
Naručilac treba da pripremi i preda sav marketinški materijal koji ţeli da uključi u
prezentaciju:
- tekstove koji opisuju usluge ili proizvode koji predstavljaju delatnost firme,
- fotografije proizvoda (ili artikli za fotografisanje), fotografije u vezi usluga, video
snimke,
- pitanja na koja se ţele odgovori (ukoliko je potrebno prikupljati informacije od
posetilaca sajta).

Završna verzija bi trebala biti predstavljena - 15.02.2010.
Nakon predstavljanja završne verzije klijent bi trebalo da preuzme Web prezentaciju. Članovi
razvojnog tima daju uputstva klijentu za samostalno korišćenje administatorskih strana.

Web prezentacija se testira od strane klijenta, članova tima i drugih kolega.
Nakon testiranja i ispravke grešaka u kodu, dolazi faza implementacje prezentacije.
Implementacija podrazumeva: sakup domena, zakup prostora na serveru internet provajderai
puštanje u rad.
Rok za implementaciju - 01.03.2010.

11. POTENCIJALNI RIZICI

Prilikom svake realizacije projekta treba uzeti u obzir potencijalne rizike kako bi se na vreme moglo
reagovati na ne planske situacije i uzeti u obzir pri izradi plana irade prezentacije.

U ovom slučaju potencijalni rizici su:

 • Komunikacija unutar tima ( razlog: manjak vremena namenjenog projektu)
 • Nepoznavanje tehnologija (razlog: nedovoljno iskustvo tima u izradi dinamičkih Web
 • prezentacija, nemogućnost pronalaţenja adekvatne osobe za proveru koda...)
 • Manjak vremena potrebnog za realizaciju projekata, usled eventualne zauzetost članova
 • drugim projektima i obavezama ( rad na prezentaciji se izvodi u toku semesta i ispitnog roka)
 • Nedostatak resursa (internet, prostorije za odrţavanje radnih sastanaka, tekstova za unos na
 • Web prezentaciju, fotografija, .PDF dokumenata za unos u bazu, server…)
 • Neplanirane komplikacije na projektu

Kako je moguće da se na svakom projektu pojave komplikacije koje nisu planirane, u
slučaju istih predloţene reakcije su sledeće:
a.) Bez emocija razmisliti o svim mogućim opcijama koje vode do razrešenja problema,
b.) Odabrati optimalno rešenje,
c.) Uloţiti dodatne napore kako bi se tok projekta vratio u normalu.

12. DINAMIČKA WEB PREZENTACIJA - UMESTO ZAKLJUČKA

Izvor: http://svezaweb.dzaba.com/
Životni ciklus dinamičke Web prezentacije koji efikasno proizvodi rešenja sa svim poslovnim
vrednstima koji sistem treba da doprinese klijentu.

Sl.15 “Strategija - dizajn - implementacija – analiza“ ciklus dinamičke Web prezentacije

Definišu se potrebe, razvija se plan kako bi izašli u susret datim potrebama. Implementira sa plan,
prate se rezultati da bi smo ih kasnije iskoristili za poboljšanje procesa.
Svaki složeni softver treba razvijati iterativno i inkrementalno. To znači da se postepeno, u svakom
koraku, sprovodi ceo ciklus strategija - dizajn - implementacija - analiza za manji skup slučajeva
upotrebe.
U svakom sledećem koraku (iteraciji), dodaju se realizacije novih slučajeva upotrebe, tako
da sistem postepeno dobija na funkcionalnosti i sloţenosti. Svaki sistem koji dobro funkcioniše po
pravilu je nastao iz manjeg sistema koji je dobro funkcionisao.

12.1. Strategija
U toku ove istraživačke faze identifikuje se problem i definišu se ciljevi i poslovni zahtevi projekta.
Analiza uključuje potrebe implementiranja i kreiranja Web aplikacije, servisa ili prezentacije. Ukoliko se vrši redizajn, analiziraju se greške i predlaţe se rešenja za pobošanje. Rezultat ove faze je dokument Project Proposal (projektni predlog) u kome se opisuju ciljevi i poslovni okvir projekta. Usvajanje ovog dokumenta je neophodno za nastavak projekta.

12.2. Dizajn
Po stvaranju vizije projekta, definišu se svi neophodni elementi za kreiranja projekta, u kome su
uključeni sledeći dokumenti :

 • Content Plan

U okviru ovog plana identifikuju se tipovi sadržaja (kategorije i forme), struktura i izvori
sadržaja.

 • Navigation Specifications

Definiše hijerarhiju Web projekta i način kretanja kroz ovu strkturu.

 • Page Template Specifications

Prikupljaju se dizajnerski zahteva kako bi se kreirao šablon (template) projekta.

 • Workflow Specifications

U okviru ove specifikacije definiše se način rutiranja, produkcije i odobravanja objavljivanja
sadržaja u projektu.

 • Functional Specifications

Funkcionalna specifikacija definiše sve neophodne funkcije i interakcije budućeg sistema sa
korisnicima. Izrada logičkog modela funkcija i fizičkog modela poslovnih procesa.

 • Deployment Specifications

Specifikacija uključuje na koji način se iz razvojne faze prelazi u produkcionu, konfiguraciju
servera i dijagrame mreţene strukture ukoliko je potrebno.
Kao rezultat ovog koraka realizuje se dokumenti u kojima se definiše veličina projekta, uloge i zone
odgovornosti. Na kraju ove faze formira se razvojni tim koji kreira šablon i strukturu projekta.

Glavni proizvod ove faze predstavlja Project plan koji u sebi uključuje prethodno definisane elemente
u okviru sledećih celina:

 • Specifikacija projekta
 • Vremsnski raspored projekta
 • Finansijska specifikacija projekta

12.3. Razvoj

U okviru ove faze započinje implementacija projekta, koja se odvija interativno u sledećim koracima:

12.3.1. Strategija
Definišu se specifikacije i vremenski raspored implementacije segmenata projekta prema raspoloţivim prioritetima, resursima i mogućim rizicima.

12.3.2. Kreiranje
Razvojni tim kreira okruţenje i strukturu, dizajneri kreiraju šablone i prateći multimedijalni sadržaj,
programeri kreiraju komponente za interakciju i ponašanje sistema dok eksperti za sadržaj razvijaju
sadržaj po već unapred definisanim planovima.

12.3.3. Integracija
Naš cilj u ovom koraku je integracija vizuelnog dizajna sa dizajnom informacija. Dizajn ne predstavlja samo interfejs rešenja, već mora uspešno da se integriše sa predstavom informacija kako bi bio prihvatljiv i razumljiv od strane korisnika. Dizajneri obogaćuju sadržaj multimedijlnim komponentama, programeri integrišu komponente i testiraju upotrebljivost, a eksperti za sadržaj popunjavaju šablone, da bi na kraju posedovali vizuelnu, informativnu i interaktivnu prezentaciju sistema.

12.3.4. Analiza
Analizira se i proverava upotrebljivost, produktivnost i funkcionalnost kako bi se omogućila validacija svake faze plana projekta. Na osnovu rezultata prethodnih koraka realizuje se strategija razvoja sledeće iteracije u okviru projekta.

Proces kreiranja Web projekata je iterativan. Kreira se deo po deo, po prethodno definisanim
fazama. Kompletno se ceo krug razvoja odvija za svaku fazu projekta i njene podfaze.

Rezultati ove faze su sledeći:
- Dokumentacija
Kompletna dokumentacija funkcionalnosti i upotrebljivosti projekta.
- Matrijal za obuku
Uputstva za upotrebu, odrţavanje i testiranje.
- Sedmični izveštaji o statusu projekta
Obaveštenja o realizaciji tokom razvoja projekta.
- Realizacija projekta
Projekat je kompletiran po standardima definisanim u planu projekta i spreman je za
sistemsko testiranje.

12.4. Analiza
U ovom finalnom koraku analiziramo sve moguće pojedinosti, vrši se stabilizacija projekta kroz
testiranje. Potrebno je pokriti sve (bitne) regularne slučajeve i izuzetke i omogućiti ocenjivanje
valjanosti projekta, tj. testiraju se performanse i vrše korekcije da bi se njegove performanse
prilagodile realnim potrebama.
Po stabilizaciji, projekat prelazi u produkciono okruţenje, vrši se
arhiviranje kompletnog projekta i objavljivanja finalnog proizvoda.

Zaključak

Dobro planirani, definisani i dokumentovani procesi su veoma vaţni za uspeh bilo koje Web aplikacije, jer pruţa dobro testirano i dobro optimizovano rešenje koje moţe da klijentu donese poslovne uspehe.
Zavisno od potreba klijenata obezbeđuje se dalja podrška i unapređivanje projekta prema specifičnim
zahtevima.


SADŽAJ

UVOD 0
2.DEFINICIJA PROBLEMA 2
3.ANALIZA ZAHTEVA/SPECIFIKACIJA 2
4.ANALIZA POTENCIJALNIH KORISNIKA 2
5.SADRŽAJ WEB PREZENTACIJE 3
6.IZRADA PROTOTIPA ŠEME PREZENTACIJE 3
7.OPIS KONCEPTA DIZAJNAI ORGANIZACIJE WEB PREZENTACIJE “Profesor” 4
7.1Matična strana 4
7.2Strane za obavljanje odreĎenih poslova 4
7.3Opisne strane 6
7.4Strane za uspostavljanje kontakta 6
8.PRIKUPLJANJE MATERIJALA 12
9.TEHNIČKI OPIS WEB PREZENTACIJE 12
10.PLAN IZRADE 17
11.POTENCIJALNI RIZICI 18
12.DINAMIČKA WEB PREZENTACIJA - UMESTO ZAKLJUČKA 18

IZVORI:
1) http://www.tritacke.rs
2) http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php
3) http://www.w3schools.com/css/default.asp
4) http://www.artifico.net
5) http://svezaweb.dzaba.com
6) http://en.wikipedia.org/wiki/Interface_Design
7) http://tutorialblog.org/writing-a-project-proposal/
8) http://www.cs.umd.edu/site-design/notes.shtml
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...